Tř. T. G. Masaryka 1402, Roudnice nad Labem
+420 728 704 803
info@polerina-studio.cz

PRAVIDLA REZERVACÍ – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Created with Sketch.

Přihlášením se na kurzy, workshopy nebo jakékoli jiné akce studia se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád studia a vyjadřujete tím souhlas s obchodními podmínkami.

Odesláním přihlášky na kurz nebo jinou akci Polerina Studia prohlašuje klient, že je starší 18 let, nebo že má písemný souhlas s účastí na dané akci od svého zákonného zástupce.

1. REGISTRACE

K účasti na akcích Polerina Studia je nutné vytvořit si v rezervačním systému vlastní účet. Bez něj není možné se na akce přihlásit.

Po vyplnění formuláře Vám bude vytvořen účet, díky kterému se budete moci přihlásit na Vámi zvolené akce.

2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ / LEKCE

Nejprve Vám doporučujeme si na našich webových stránkách projít popisy TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ (HOBBY Bronze, ACTIVE Silver, TOP Gold) – začátečníkům doporučujeme kurz HOBBY Bronz. Po zvolení vhodného programu si v rozvrhu vybraný program vyhledáte. Pro lepší orientaci jsou programy v rozvrhu rozlišeny barevně ( HOBBY Bronze – oranžová, ACTIVE Silver – šedá, TOP Gold – žlutá). Každý tréninkový program je dále specifikovaný SLUŽBOU  dělící účastníky dle věku (pole dance  – dospělí, pole dance – děti a junioři).

Pro přihlášení na kurz si musíte zvolit program i službu.

Rezervovat si lze jak celý kurz, tak jednorázový vstup do kurzu či individuální lekci (pravidla viz níže)

REZERVACE CELÉHO KURZU 
Po zvolení  možnosti účasti na celém kurzu Vás systém převede do oddílu platby (viz níže)

REZERVACE JEDNORÁZOVÉHO VSTUPU DO KURZU
Jednorázové přihlášení se na kurz je možné až po uplynutí 1.týdnu semestru. Pokud máte zájem zúčastnit se jednorázově první hodiny, kontaktujte nás. Mějte na vědomí, že jednorázový vstup je dražší než jednotlivé lekce v rámci celého kurzu.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
Pro sjednání individuální lekce nás prosím kontaktujte.

Pozn.: Pokud v rezervační systému nemůžete najít požadovanou akci, nebyla nejspíše v daný semestr vypsána. 

Aby byl nový kurz spuštěn, musí v něm být přihlášeno nejméně 5 platících účastníků. Budete-li chtít, aby byl kurz spuštěn i při nižším počtu účastníků, můžete chybějící rozdíl účastníků doplatit, a tím zajistit otevření kurzu.

3. PLATBA

Pokud máte vytvořenou rezervaci, přesměruje Vás systém k platbě. Platit za akce lze hotově i převodem. Preferujeme však platbu převodem.

Při placení kurzů převodem Vám systém automaticky vytvoří fakturu, kterou naleznete na svém emailu. Součástí každé platby je vygenerovaný VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutné na platbě uvést. Bez jeho vyplnění nebude Vaše platba spárována se systémem, a tudíž ji my nebudeme evidovat.

PLATBA ZA CELÝ KURZ
Na celý kurz je možná pouze platba PŘEVODEM. 

Platbu  převodem proveďte nejpozději do zahájení 1. lekce v kurzu – jinak nemusíte být na lekci vpuštěni.

PLATBA ZA JEDNORÁZOVÝ VSTUP DO KURZU
Tuto platbu lze provést jak HOTOVĚ, tak i PŘEVODEM. 

Platbu  převodem proveďte nejpozději do zahájení lekce – jinak nemusíte být na lekci vpuštěni. Nebo hotově na místě.

PLATBA ZA INDIVIDUÁLNÍ LEKCI

Tuto platbu lze provést jak HOTOVĚ, tak i PŘEVODEM.

Permanentka 
Bude Vám vystavena permanentka s kreditem, kterou si můžete libovolně dobíjet – minimální hodnota je však 3500,-  Kredit na permanentce je nutné vychodit do 365 dnů od jejího vystavení, jinak kredit propadne.

Jednorázová individuální lekce

Jednorázový vstup na individuální lekci. Platbu lze provést jak HOTOVĚ tak PŘEVODEM.

4. STORNO PODMÍNKY

Studio si vyhrazuje právo řešit storna ze závažných důvodů individuálně. V těchto případech nás kontaktujte.

Storna je nutné řešit v průběhu probíhajícího semestru před proběhlou lekcí. Ukončením semestru zaniká nárok na jakékoli kompenzace. Storna akcí je nutné řešit neprodleně.

Uplynulé lekce, kterých se klient nezúčastní byť i ze závažných zdravotních důvodů a které nebudou bez odkladu omluveny,není možné dodatečně vykompenzovat.

V případě, že se přihlásíte na individuální lekci, na kterou se nedostavíte bez řádné omluvy, bude po Vás částka při následující návštěvě studia vymáhána.

ZRUŠENÍ AKCE STUDIEM
V případě zrušení kurzu, workshopu či jiné akce ze strany studia má klient právo na vrácení částky odpovídající neuskutečněné službě (v případě náhlého ukončení kurzu bude účastníkovi vyplacena pouze část odpovídající neuskutečněných lekcím). Za uskutečněné lekce se částka nevrací. Částku lze vyplatit nebo převést na jinou akci studia. 
V případě zrušení konkrétní jednotlivé lekce v rámci celého kurzu bude tato lekce nahrazena v jiný termín, na kterém se účastníci domluví se svou lektorkou, nebo bude kurz o týden prodloužen.
V případě dlouhodobé absence lektorky bude klientům zajištěna jiná lektorka nebo bude situace vyřešena jinou formou po domluvě s účastníky kurzu.

NEPŘEDVÍDATELNÉ ZRUŠENÍ AKCE
V případě, ve kterém nemůže studio zrušení kurzu, workshopu či jiné akce ovlivnit není možné ušlou částku klientovi vyplatit. Je však možné tuto částku využít na jiných akcích studia. Tuto částku po zrušení akce najdete na svém uživatelském účtu.

ZRUŠENÍ AKCE KLIENTEM

Při zrušení celého kurzu 7 a méně dnů před jeho začátkem bude klientovi účtován stornopoplatek ve výši 100% zaplacené částky. Máte-li pro zrušení akce vážný důvod kontaktujte nás.

5. ABSENCE A NÁHRADY

OMLUVY
Pokud se nemůžete zúčastnit některé své lekce z kurzu, odhlaste se v  rezervačním systému MINIMÁLNĚ 6 HODIN před jejím zahájením. Víte-li dlouho dopředu, že na některé lekci budete chybět (dovolená apod.), doporučujeme Vám odhlásit se z dané lekce co nejdříve. 

Omluvenky zaslané jakýmkoli elektronickým způsobem (SMS, email, chat, sociální sítě) nebudou brány jako závazná omluva, ale pouze informativní zpráva pro instruktora. Řádné odhlášení lekce musíte vždy provést v rezervačním systému.

V případě nenadálé události (náhlé zdravotní potíže, úmrtí v rodině, apod.) prosím kontaktujte majitele studia. Po konzultaci s ním je možné náhradu připsat zpět do systému. Za závažný důvod se nepovažuje zapomenutí na lekci, jiná vlastní akce, časová tíseň, osobní povinnosti apod.

Jak odhlásit lekci?
V rozvrhu otevřete konkrétní termín lekce, na kterou se nemůžete dostavit. Klikněte na symbol oranžové popelnice. Tím se odhlásíte z lekce a na uživatelský účet se Vám automaticky nahraje náhrada. K načtení náhrady dojde pouze v případě, že se z daného termínu odhlásíte včas. Jinak budete z lekce sice odhlášení, ale náhrada se Vám nenahraje. Tím je myšlena situace, při které se ze sytému odhlásíte méně než 6 hodin před začátkem lekce. Speciální workshopy, soustředění atp. mohou mít jiný čas odhlášení a storna – bude vždy uvedeno v e-mailu nebo v popisu lekce. 

NÁHRADY
Během semestru máte nárok na uplatnění 3 náhrad.
Více náhrad je možné do systému nahrát pouze ze závažných důvodů po konzultaci s majitelem studia s doložením potvrzení od lékaře atp. 

Jak lze náhrady uplatnit?
Náhrady lze uplatňovat vždy pouze na lekcích stejné a nižší úrovně, tedy:

HOBBY Bronze 
Klienti mají nárok uplatnit náhradu pouze na  kurzech/lekcích stejného programu, tedy HOBBY Bronze. 

ACTIVE Silver 
Klient může uplatňovat náhrady na kurzech/lekcích ACTIVE Silver a HOBBY Bronze

TOP Gold
Klient může uplatňovat náhrady na lekcích TOP Gold, ACTIVE Silver a HOBBY Bronze

Každá náhrada je v systému brána jako jeden vstup. Není limitovaná délkou nahrazované lekce. Nehraje roli, zda má lekce 60 či 90 minut. Je tedy možné uplatnit náhradu ze 60 minutové lekce na 90 minutové a obráceně.

Nenajdete-li v systému k nahrazení žádnou lekci odpovídající Vašemu programu, budete mít možnost uplatnit náhradu na konci semestru prostřednictvím vypsaných workshopů (vypisujeme maximálně 2 workshopy) Doporučujeme však nespoléhat se na dostatečné množství vypsaných workshopů a náhrady uplatňovat průběžně po celý semestr. Nevyužité náhrady na konci semestru propadají. 
Budete mít také možnost si 3 náhrady převést do dalšího semestru, ovšem pouze v případě, že si v novém semestru zakoupíte nový kurz. Převedením náhrad nedojde k ponížení celkové částky za kurz. Náhrady se k zaplacenému kurzu pouze přičtou. O této volbě ovšem musíte informovat majitele studia před koncem semestru, který Vám náhrady do nového semestru v systému převede. Pokud tak neučiníte do konce starého semestru, náhrady propadnou.
Převedení více náhrad je možné pouze v případě vážného důvodu po konzultaci s majitelem studia.  

Všechny náhrady je však nutné vychodit do 30.6. toho roku, poté propadají a neni možné je vybrat v dalšímu semestru.

Jak se přihlásit na náhradu?
V rozvrhu si najdete požadovaný termín kurzu/ lekci a pomocí tlačítka POUŽÍT NÁHRADU se na kurz přihlásíte. Pokud Vám systém možnost použít náhradu nenabízí, na náhradu nemáte nárok.

6. NÁSTUP V PRŮBĚHU KURZU

Nástup do již probíhající ho kurzu je možný pouze po konzultaci s majitelem studia, a to pouze v případě má-li klient s daným sportem již nějaké zkušenosti. Majitel studia mu po konzultaci nabídne kurz, který je pro něho vhodný. Účastník pak platí ponížení vstupné odpovídající zbývajícím lekcím v semstru.

Nemá-li klient se sportem žádnou zkušenost, musí vyčkat na začátek nového semestru, ve kterém budou vypsány nové kurzy úrovně L1 (začátečník).

Do pohybové přípravky se lze přihlásit i bez předešlých zkušeností v průběhu semestru.

7. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník akcí pořádaných tanečním studiem Polerina Studio prohlašuje svým podpisem na registračním formuláři a odesláním elektronické přihlášky přes rezervační systém, že SOUHLASÍ s poskytnutím svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, a to na dobu neurčitou (tj. do odvolání). Také prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména, že je poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

Taneční studio Polerina Studio může využít svého práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
Studio si vyhrazuje právo řešit nastalé problémy individuálně s klientem.
Polerina Studio si též vyhrazuje právo měnit podmínky účasti na kurzech.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a je si vědom toho, že i přes dohled proškolených profesionálů, tréninky navštěvuje na vlastní riziko. Návštěvník tímto prohlašuje, že před nástupem na trénink si je plně vědom svého aktuálního zdravotního stavu a že případné zdravotní problémy nahlásí instruktorovi před zahájením tréninku.
Přihlášením se na kurz nebo jinou akci Polerina Studia klient potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Děkujeme, že dodržujete naše podmínky. Pomáháte nám ulehčit administrativu a celkový chod studia. Volný čas tak můžeme využít k inovacím ve studiu.