Tř. T. G. Masaryka 1402, Roudnice nad Labem
+420 728 704 803
info@polerina-studio.cz

PROVOZNÍ ŘÁD

Created with Sketch.

 

PROVOZNÍ ŘÁD – aneb jak se chovat v prostorách Polerina – Studio

 • Přihlášením na kurzy, workshopy nebo jakékoliv jiné akce se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád studia a souhlasíte s obchodními podmínkami.

 

 •  Odesláním přihlášky, účastník kurzu nebo jiné akce, kterou pořádá studio Polerina – Studio, prohlašuje, že je starší 18-ti let, nebo že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti.

 

 • V prostorách studia platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek.

 

 • Zouvejte se před vchodem do místnosti s recepcí, chůze ve venkovní obuvi je v prostorách Polerina- Studio zakázána (boty je možné uložit do botníku v šatně), též oblečení ukládejte do šatních skříněk či použijte věšák. Prosíme nenoste své věci, které nepotřebujete ke cvičení (kromě cenností) do sálu, omezujete tím prostor pro cvičení a zvyšujete riziko úrazu. 

 

 • Prosíme o sundání prstýnků a jiných kovů  před zahájení lekce z těla, poškozují se tím naše tyče (rejí se do kovu rýhy, které pak při běžném užívání škrábou kůži a tím se tyč úplně zničí). Provozovatel si vyhrazuje právo chtít po účastníkovi odškodné. 

 

 • Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo a po sobě očistí tyč lihem, který zařizuje provozovatel. Z hygienických důvodů doporučujeme nosit vlastní ručníky na očišťování tyčí.

 

 • Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím.

 

 • Skupinové lekce jsou za přítomnosti recepční (s občasnou výjimkou v akutních případech nepřítomnost), proto veškeré platby v hotovosti noste během skupinových lekcí kdy je Vám recepce k dispozici, prosíme o nenarušování lekce s dotazy na trenéra, recepční Vám vše zodpoví, popřípadě nás můžete kontaktovat na + 420 728 704 803 od 9:00 – 13:00 PO- PA.

 

 • Klienti jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv dle doporučení na našich webových stránkách v samostatných programech. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Prosíme o dodržování pořádku ve studiu.

 

 • V případě způsobení škody ze strany účastníka kurzu na majetku studia, je účastník kurzu povinen uhradit škodu v plné výši.

 

 • Konání lekcí se řídí rozvrhem. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků, v případě, že není uvedeno jinak. Na lekci se dochází nejdříve 10 minut před jejím začátkem

 

 • Za odložené věci v šatně, si každý účastník kurzu odpovídá samostatně. Doporučujeme proto, aby si účastník kurzu cenné věci (mobilní telefony, notebooky, peníze, doklady, šperky atd.) bral s sebou do sálu nebo je nechal po dohodě na recepci. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu věcí.

 

 • Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a je si vědom toho, že i přes dohled proškolených profesionálů, tréninky navštěvuje na vlastní riziko. Doporučujeme před návštěvou studia nechat se vyšetřit svým ošetřujícím lékařem; děti (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Návštěvník tímto prohlašuje, že před nástupem na trénink si je plně vědom svého aktuálního zdravotního stavu a že případné zdravotní problémy nahlásí instruktorovi před zahájením tréninku.

 

 •  V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek, je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit lektorovi.

 

 •  V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit lektorovi.

 

 •  V případě zjištění krádeže ohlaste tuto skutečnost lektorovi. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

 

 • Za děti do 3 let na lekcích vedených instruktorem zodpovídají rodiče či jiný zákonný zástupce. V případě, kdy zodpovědnost za osobu ve věku 3-15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Polerina-Studio, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a ze sálu k dané aktivitě určené a jejím převzetím instruktorem. Po skončení lekce a opuštění prostor studia je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

 

 • Za samostatně cvičící osobu mladší 18-ti let, vyjma juniorských kurzů, zodpovídají rodiče

 

Děkujeme, že dodržujete naše pravidla a my Vám za to vrátíme čisté a funkční taneční studio.