Tř. T. G. Masaryka 1402, Roudnice nad Labem
+420 728 704 803
info@polerina-studio.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Created with Sketch.

 

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Barbora Dyrynková, Polerina – studio
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost Barbora Dyrynková, Polerina – studio shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

I.

Informace o správci


Správcem Vašich osobních údajů je:
Barbora Dyrynková, Polerina – studio
se sídlem Černěves 68, Roudnice nad Labem 413 01
IČ 01076604

II.

Zásady zpracování


Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.
Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

III.

Informace o zpracování osobních údajů


3.1 Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování
Osobní data zpracováváme s následujícími účely:

možnost identifikovat uživatele v rezervačním systému a zachovat tím správnou funkci
sledování návštěvnosti na lekcích, kurzech a jiných akcí s možností se rezervovat
zasíláním informačních emailu nebo SMS zpráv o událostech v rezervačním systému
Vašeho oslovování v rámci marketingových a reklamních aktivit
zasílání případných obchodních sdělení a obsahových newsletterů
3.2 Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
Rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat,
plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

3.3 Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem
Některé zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas. Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že nebudeme Vám schopni poskytnout některé produkty či služby, nebo budeme nuceni odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

péče o klienty
sledování návštěvnosti lekcí, kurzů, workshopů a jiných akcí s možnostíse rezervovat
umístění fotografií (např. profilové fotografie) v rezervačním systému za účelem prezentace
poznámky uvedené ve Vašem profilu za účelem lepší informovanosti lektora
3.4 Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:

v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy nebo projekty mezi naší společností a Vámi nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete, nebo s níž spolupracujete,
v souvislosti s výkonem práce nebo jako uchazeč o práci či spolupráci v naší společnosti
v souvislosti s návštěvou našeho rezervačního systému
nebo v souvislosti se vstupem do našeho studia
Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:

jméno a příjmení
telefonní číslo
e-mailovou adresu,
datum narození
profilová fotografie
3.5 Způsob zpracování osobních údajů
Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

3.6 Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou;
péče o zákazníky zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.
Dále pak platí následující:

pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
pokud je event. možné jejich užití nebo potřeba jejich užití v soudních či jiných sporech nebo správních či dalších řízeních, budou uchovávány minimálně po dobu 2 let od pravomocného skončení daného sporu nebo řízení, a jestliže nebudou žádný spor nebo řízení iniciovány, minimálně po dobu 2 let od uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty u věci, kde by mohly být event. uplatněny;
v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně 5 let od jejich posledního užití
Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

3.7 Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získáváme od samotných klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení atd.

IV.

Příjemci osobních údajů


Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

4.1 Předávání osobních údajů
V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.
4.2 Předávání osobních údajů do zahraničí
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou poskytovány do zahraničí

V.

Vaše práva


Společnost Barbora Dyrynková, Polerina – studio dodržuje zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.
5.1 Právo odvolat souhlas
V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může tak učinit tímto způsobem:

písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu: Barbora Dyrynková, Černěves 68
zasláním emailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu: info@polerina-studio.cz


VI.

Ostatní informace


Společnost Barbora Dyrynková, Polerina – studio dále pro výše zmíněné účely zpracovává:
– písemné přihlášky s údaji osob mladších 18ti let, které vyplňuje a podepisuje rodič / zákonný zástupce.
– písemné záznamy o platbách v hotovosti (částka + jméno, příjmení)
– fotografie / videa z lekcí / akcí společnosti používá na sociálních sítích / webu společnosti za účelem propagace.

6.1 Použití webových stánek dětmi
Naše webové stránky, produkty a služby nejsou určeny pro uživatele pod věkovou hranici šestnácti (16) let a žádáme, aby tyto osoby pomocí webových stánek své osobní údaje neposkytovaly.

VII.

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů


Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení a změny popíšeme na stejné stránce. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými společnost Barbora Dyrynková, Polerina – studio bude používat vaše osobní údaje, k podstatným změnám, oznámíme vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů společností Barbora Dyrynková, Polerina – studio.

VIII.

Cookies

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost Barbora Dyrynková, Polerina – studio (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

cookies

pro účely:

statistické (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.),

preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.),

marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.),

ostatní (jiné nezařazené technické účely).

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko ,,Ano, přijímám“, respektive tlačítko ,,Přijmout všechny soubory cookies“ při dalším nastavení) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko ,,Nesouhlasím“, respektive tlačítko ,,Příjmout pouze nezbytné soubory cookies“ při dalším nastavení).

Při udělení souhlasu s marketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

požadovat přístup k mým osobním údajům (čl. 15 Nařízení),

požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů (čl. 16 a 17 Nařízení),

požadovat omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),

vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení),

na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),

podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IX.

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti nám můžete Váš dotaz či požadavek zaslat písemně na adresu: Barbora Dyrynková, Černěves 68, Roudnice nad Labem 413 01 / info@plerina-studio.cz

X.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a, a že souhlasím s tím, aby správce uvedený výše v bodu I. zpracovával mé osobní údaje za účelem/účely uvedeným/i výše v bodu III. a VIII. tohoto souhlasu